GDPR

 1. Fyzická osoba Mgr. Vladimír Železňák Umelecká Spoločnosť GONG Košice ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) ručí za bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom NR Slovenskej republiky č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.
 2. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
  fyzická osoba Mgr. Vladimír Železňák Umelecká Spoločnosť GONG Košice, IČO 10778209, so sídlom Hemerkova 27, 040 23, Košice. Registrovaný živnostenským oddelením Okresného úradu Košice, živno register č.803-3327
 3. Účel spracúvania osobných údajov
  Spracovanie údajov z online formuláru pre vytvorenie registrácie do súťaže Hviezdička alebo jej sprievodných Podujatiach. Spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti Prevádzkovateľom pred, počas a po súťaži, ,pre informačné a dokumentačné účely Prevádzkovateľa. Za účelom identifikácie účastníka pre potreby hodnotiaceho procesu Podujatia Hviezdička a jeho sprievodných súťaži organizovaných Prevádzkovateľom.
 4. Zoznam osobných údajova
  meno, priezvisko, mesto, krajina, e-mail, dátum a stav registrácie, dátum a stav platby.
 5. Trvanie súhlasu: Súhlas užívateľa nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zvýraznením (vyznačením) príslušného poľa v elektronickom formulári a trvá pre všetkých prihlásených počas doby trvania súťaže a pre víťazov po dobu piatich rokov alebo do odvolania súhlasu užívateľom. Po skončení súťaže Prevádzkovateľ automaticky odstráni a vymaže z databázy všetky osobné údaje poskytnuté v prihláške.
 6. PRENOS ÚDAJOV Osobné údaje užívateľa nebudú zo strany prevádzkovateľa zverejnené ani poskytnuté tretím osobám.
 7. NEWSLETTERS
  Užívateľ – dotknutá osoba pri svojej návšteve a ďalšom používaní oficiálnej web stránky súťaže Hviezdička a jej prevádzkovateľa, môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov užívateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu tzv. newsletteru v oficiálnej prihláške do súťaže a to prostredníctvom takej e-mailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť.
  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov užívateľa prevádzkovateľom na účel zasielania newsletteru je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a zasielaním marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom (e-mailovej adresy).
  Užívateľ za účelom zaistenia oprávnenia prevádzkovateľa spracúvať poskytnuté osobné údaje musí vyjadriť svoj súhlas s uchovávaním a ďalším spracovaním získaných osobných údajov, v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v týchto písomných informáciách.
 8. Group Data Protection Officer: predstavuje osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov pre súťaž Hviezdička. V súvislosti s ochranou osobných údajov vystupuje v mene všetkých členov prevádzkovateľa. Group Data Protection Officer Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, povinností vyplývajúcich účastníkom súťaže z príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov alebo otázky k informáciám obsiahnutým v pravidlách súťaže. Group Data Protection Officera môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov: e-mailová adresa siposova.erika@centrum.sk, písomne na adrese: Strojarenska 3, Košice 040 01. Osobné údaje  sú ukladané na chránený server. K informáciám má prístup iba zodpovedná osoba organizátor, fyzická osoba Mgr. Vladimír Železňák Umelecká Spoločnosť GONG Košice, IČO 10778209, so sídlom Hemerkova 27, 040 23, Košice, ktorý je zároveň prevádzkovateľom a príjemcom osobných údajov. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 9. Poučenie o právach dotknutej osoby: Práva užívateľa súvisiace s ochranou jeho osobných údajov definujú predovšetkým ustanovenia článkov 12 až 22 nariadenia GDPR, v znení neskorších zmien. Užívateľ má právo na základe písomnej resp. e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (kontakt@sutazhviezdicka.sk ) žiadať:
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o užívateľovi spracúvané, prístup k osobným údajom užívateľa a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov užívateľa, najmä ak sú nesprávne,
 • vymazanie osobných údajov užívateľa, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo bol odvolaný súhlas so spracúvaním,
 • prenesenie osobných údajov užívateľa inému prevádzkovateľovi v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe.
 • Rovnako má užívateľ právo písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu kontakt@sutazhviezdicka.sk):
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe poskytnutého súhlasu. V tomto prípade zákonnosť spracúvania pred doručením oznámenia o odvolaní súhlasu bude zachovaná.
 • ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe súhlasu užívateľa, namietať proti takémuto spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa osobnej situácie alebo podozrenia na nezákonné spracúvanie údajov.
 1. COOKIES Pri použití webových stránok súťaže Hviezdička sa môže stať že sa uložia súbory “cookies” (drobných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach) na zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam webovým stránkam pristupuje. Podmienky ukladania a spracúvania týchto cookies sú nasledovné:
 • Užívateľ má trvale možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas na ukladanie súborov cookies (v rámci nastavení svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies).
 • Ak je udelený súhlas (povolenia cookies) môžu byť na zariadení užívateľa ukladané:
  1. dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
  2. dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostanú zachované aj po vypnutí zariadenia (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú aj automaticky).
 • svojím súhlasom užívateľ zároveň umožní, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo analytické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webových stránkach. Súhlas užívateľa pretrváva po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies tento súhlas zaniká.
 • Prevádzkovateľ nemá žiadnu zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo za využitie súborov cookies uložených na koncovom elektronickom zariadení užívateľa tretími osobami.
 • Ak je súhlas odmietnutý (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači), prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkcionalitu webových stránok sutazhviezdicka.sk, najmä negarantuje možnosť prihlásenia do klientskej/členskej sekcie.
 • Doplňujúce informácie: A:
 • Súhlas dotknutej osoby vyplnením prihlášky a zaškrtnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov a akceptácii pravidiel súťaže zverejnených na oficiálnom webe súťaže.
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa § 19 ods. 1.
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle §19 ods.1. a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte.
 • Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v tomto poverení.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.
 • Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

B: Prihlásením do súťaže dáva účastník súťaže súčasne súhlas s použitím jeho podobizne, písomných prejavov, obrazových snímkov a obrazových i zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy, vyhotovených organizátorom v súvislosti s realizovaním súťaže a odovzdávaním výhry na komerčné účely vo všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (občiansky zákonník). Tento súhlas udeľuje účastník súťaže organizátorovi bez vecného, časového, množstvového alebo teritoriálneho obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Organizátor údaje špecifikované v tomto odseku v súlade s ich určením poskytol.